Deklaracja Dostępności

Ośrodek Zdrowia – SPZOZ w Szczurowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Zdrowia – SPZOZ w Szczurowej.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Bogusława Daniel-Zieja,  ksiegowosc@spzoz.szczurowa.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 671 31 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Ośrodka Zdrowia – SPZOZ w Szczurowej znajduje się przy ulicy Rynek 3, 32-820 Szczurowa, w sąsiedztwie dworca PKS i Krakowskiego Banku Spółdzielczego o/Szczurowa.

          1. Dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Budynek jest przystosowany dla osób, które mają trudności w poruszaniu się. Zarówno rejestracja, punkt szczepień, gabinet pielęgniarki środowiskowej, jak i gabinety lekarskie, księgowość, toalety i gabinety fizjoterapeutyczne, znajdują się na parterze budynku.
Wejście główne do budynku znajduje się od strony zachodniej  /parkingu/, dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą: schody z trzema stopniami wraz z  podjazdem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
Do sal rehabilitacyjnych prowadzi również wejście boczne, od strony północnej, dostosowane dla osób niepełnosprawnych, z podjazdem. Do wejścia bocznego, również prowadzą schody z trzema stopniami wraz z  podjazdem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

  1.  2. Dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze.  Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Dwie toalety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych oraz  poruszających się na wózkach.

         3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Budynek jest wyposażony w 2 podjazdy: jeden usytuowany jest wzdłuż ściany zachodniej budynku w  kierunku północnym, a drugi wzdłuż ściany północnej budynku w kierunku wschodnim. Podjazdy są wyposażone w poręcze. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika rejestracji lub administracji.

          4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie obiektu znajduje się parking samochodowy z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo. Do Ośrodka Zdrowia można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej – BUS, znajduje się w odległości około 25 metrów od Ośrodka Zdrowia.

           5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do Ośrodka Zdrowia –  SPZOZ w Szczurowej ma prawo wstępu osoba niepełnosprawna z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Ośrodka Zdrowia z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne

Ośrodek Zdrowia – SPZOZ w Szczurowej, korzysta z aplikacji mobilnej e-rejestracja, która jest dostępna na stronie internetowej Ośrodka Zdrowia.