RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Kierownik Ośrodka Zdrowia –Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczurowej, 32-820Szczurowa ul. Rynek 3, tel. 14671 31 31.
2.W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@kancelariacygan.pl
3.Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w celu realizacji obowiązku ochrony zdrowia zawartego w „Ustawie o działalności leczniczej” i „Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”.
4.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5.Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty,które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także -w przypadkach przewidzianych prawem -prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.-wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Kierownik Ośrodka Zdrowia –SPZOZ w Szczurowej
Bogusława Daniel-Zieja