krzysieks2.ovh.org
ar-grafic@wp.pl

PORADNIA PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne środowiskowe/rodzinne oraz pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.

Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej rodzinnej
Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej rodzinnej spośród osób posiadających umowę z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór konkretnego lekarza, pielęgniarki, położnej. Nie obowiązuje rejonizacja.
Ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ i nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby udzielającej świadczeń.
Zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej rodzinnej
Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku.
W przypadku, gdy pacjent po raz trzeci w danym roku kalendarzowym zmienia lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną rodzinną - wówczas jest zobowiązany do wniesienia na rachunek Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia opłaty w wysokości 80 zł.
Opieka sprawowana przez lekarza POZ
Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.
Pacjenci, którzy złożyli pisemne deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej mają prawo do:
  • badania i porady lekarskiej,
  • bezpłatnych badań diagnostycznych niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej (wg listy badań leżących w kompetencjach lekarza POZ wymienionych w "Zarządzeniu nr 105/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5listopada 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju : podstawowa opieka zdrowotna")
  • transportu sanitarnego w przypadkach stwierdzonej podczas wizyty domowej konieczności przewiezienia pacjenta do szpitala lub poradni specjalistycznej - do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, tam i z powrotem - gdy u pacjentów występuje zagrożenia zdrowia lub życia a także dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca korzystanie ze środków transportu publicznego; Przewóz środkami transportu sanitarnego może być dla pacjenta bezpłatny, częściowo odpłatny lub odpłatny.
  • skierowania w razie uzasadnionej potrzeby na konsultację specjalistyczną lub objęcie leczeniem szpitalnym.
  • skierowania na leczenie rehabilitacyjne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej w placówce działającej w oparciu o umowę z NFZ,
  • informacji o innych zakładach opieki zdrowotnej działających na podstawie umowy z NFZ,
  • orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wydawanych na życzenie ubezpieczonego, związanych z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem uczniów w zorganizowanym wypoczynku, a także zaświadczeń wydawanych dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
  • profilaktycznych badań lekarskich w określonych grupach wiekowych,
  • obowiązkowych szczepień ochronnych.

elektorniczna rejestracja

ADRES:
ul. Rynek 3, tel. (014) 671 31 31


czynny:
od Poniedziałku do Piątku
godz. 8:00 - 18:00
nfz
Leki dla seniorów.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat leków dla seniorów dostępnych po kliknięciu dołączonej grafiki.